تاریخ انتشار: 12 تیر 1395

تألیف و ترجمه

فهرست کتابها (تألیف و ترجمه)

۱.       قرآن کریم. با ترجمه غلامعلی حداد عادل. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۹۰ (چاپ پنجم ۱۳۹۵)

۲.       آسیب‏ شناسى تربیت دینى [گفت‏وگو با دکترغلامعلى حدادعادل]، تهران: انتشارات مدرسه، ۱۳۸۳.

۳.       جدایی ها، [بى‏جا]: یاران، ۱۳۵۸.

۴.       پیرامون ایدئالیسم و رئالیسم. قم: موسسه در راه حق و اصول دین، بی‌تا.

۵.       ناسیونالیسم و اسلام. تهران: ارتش جمهوری اسلامی ایران، بی‌تا.

۶.       خانواده در اسلام، تهران: نهضت زنان مسلمان، ۱۳۵۹.

۷.       حج: نماز بزرگ، تهران: سنا، ۱۳۷۹، چاپ نهم ۱۳۸۷؛ مشعر، ۱۳۸۰، ۱۳۸۵؛

همان، ترجمه به عربى: الحج: الصلاه‏الکبرى، ترجمه موسى ق صیر، بیروت: دارالهادى، ۱۴۲۷/۲۰۰۶.

۸.       دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۲، ۱۳۷۵؛ چاپ دوم ۱۳۷۵، ۱۳۸۶.

۹.       دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۳، ۱۳۷۶؛ چاپ سوّم ۱۳۸۶.

۱۰.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاددایره‌المعارف اسلامى، ج۴، ۱۳۷۷؛ چاپ دوّم ۱۳۸۶.

۱۱.   دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۵، ۱۳۷۹؛ چاپ دوّم.

۱۲.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۶، ۱۳۸۰؛ چاپ دوّم.

۱۳.   دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۷، ۱۳۸۲.

۱۴.   دانشنامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۸، ۱۳۸۳.

۱۵.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۹، ۱۳۸۴.

۱۶.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱۰، ۱۳۸۵.

۱۷.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱۱، ۱۳۸۶.

۱۸.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱۲، ۱۳۸۷.

۱۹.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱۳، ۱۳۸۸.

۲۰.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱۴، ۱۳۸۹.

۲۱.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱۵، ۱۳۹۰.

۲۲.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۱۶، ۱۳۹۰.

۲۳.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۱۷، ۱۳۹۱.

۲۴.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۱۸، ۱۳۹۲.

۲۵.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۱۹، ۱۳۹۳.

۲۶.   دانشنامه جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۲۰، ۱۳۹۴.

۲۷.   دانشنامه عربى جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۱، و ج۲ ۲۰۰۹.

۲۸.   دانشنامه عربى جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج۳، ۲۰۱۰.

۲۹.   دانشنامه عربى جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۴، ۲۰۱۱.

۳۰.   دانشنامه عربى جهان اسلام، زیرنظر غلامعلى حدادعادل، تهران: بنیاد دایره‌المعارف اسلامى، ج ۵، ۲۰۱۲.

۳۱.   درسهایى از قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۴ (چاپ پنجم)؛

همان، ترجمه عربى: دروس من‏القرآن، بیروت: دارالهادى، ۱۴۳۰/۲۰۰۹.

۳۲.   سحرخیزان تنها، تهران: مدرسه، ۱۳۷۱، ۱۳۹۱ (چاپ نهم)؛

همان، تهران: سنا، [بى‏تا.].

۳۳.   فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى، تهران: سروش، ۱۳۵۹، ۱۳۶۳، ۱۳۶۸، ۱۳۷۰، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۹ (چاپ نوزدهم)؛

همان، در صبح صادق، ش ۳۵ (۱۷ دى۱۳۸۰)، ص۱۱؛

همان، در سلیم، ش۷ (۱۰ شهریور ۱۳۷۵)، ص۶؛

همان، در تاریخ لباس (سال اول دبیرستان)، تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۴-۱۳۷۰؛

همان، در فارسى (سال دوم دبیرستان)، تهران: وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۶۴-۱۳۷۲؛

ترجمه اردو: تمدن برهنگى اور برهنگى تمدن، ترجمه یونس جعفرى، دهلى‏نو: خانه فرهنگ جمهورى اسلامى ایران، ۱۳۶۴/۱۹۸۷؛

همان ترجمه، اسلام‏آباد: مقتدره قومى زبان، ۲۰۰۸؛

همان: عریان تهذیب اور تهذیب کى عریانى، ترجمه ذوالفقار على زیدى، کراچى: الحرمین پبلیشرز، ۱۴۱۸ق/۱۳۷۷؛

ترجمه عربى: ثقافه‏العرى او عرى‏الثقافه، ترجمه عبدالرحمن علوى، بیروت: دارالهادى، ۱۴۱۲ق/۱۳۸۰؛

ترجمه ترکى:اiplaklik kültürü ve kültürel çiplaklik} Türkcesi Sabah Kara, Ankara:Kitap, 1984; ibid, İstanbul, 1988: ibid, H^Dapax^a H^ BaDapax^aH^^ apxa^H^pTpN apxa^H^^TëH`}Geyim mdniyyti, yoxsa اlpaqlq?, trcümçi liosgar Behbudlu,Redaktor Mirza Rsul Ismailzad, Bakِbsi: Beynlxalq Al-Hudanriyyat, 1386/2007.

۳۴.   کارنامه: نظرى اجمالى بر عملکرد مجلس هفتم (خرداد هشتادوسه تا بهمن هشتادوشش)، زیر نظر [دکتر] غلامعلى حدادعادل، تهران: مجلس شوراى اسلامى، اداره کل فرهنگى و روابط عمومى، [۱۳۸۶].

۳۵.   کتابچه «کتاب درسى دانشگاهى: تألیف یا ترجمه؟: بحثى به‏مناسبت انتشار کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال، تألیف سیاوش شهشهانى». تهران: انتشارات فاطمى، [۱۳۸۸].

۳۶.   «با احترام» مجموعه مقالات اهدا شده به استادان، تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۸۸ (چاپ دوم ۱۳۹۰)

۳۷.   مقالات کانتی. غلامعلی حداد عادل. تهران: هرمس، ۱۳۹۲ (چاپ دوم ۱۳۹۴).

۳۸.   احوال دل گداخته: گزیده مکتوبات مولانا. با توضیحات و مقدمه غلامعلی حداد عادل. تهران: سخن، ۱۳۹۲؛ ویراست دوم ۱۳۹۳.

۳۹.   محض اطلاع: تحلیل محتوای جلد هفتم یادداشت‌های عَلَم. تهران: فراوا، ۱۳۹۳ (چاپ دوم ۱۳۹۳).

۴۰.   هنوز هم… : مجموعه شعر. غلامعلی حدّاد عادل. تهران: سوره مهر، ۱۳۹۵ (چاپ دوم ۱۳۹۵)

۴۱.   هارتناک، یوستوس، نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلى حدادعادل، تهران: فکر روز،۱۳۷۶، ۱۳۷۷؛

همان، اطلاعات (ضمیمه)، (۲۶-۲۸ مرداد و ۱ شهریور ۱۳۷۷)؛ چاپ دوم، هرمس ۱۳۷۸ ؛ چاپ سوم هرمس ۱۳۸۸؛ چاپ چهارم هرمس ۱۳۹۲.

۴۲.   به صحرا شدم عشق باریده بود: گزارشی از راهپیمایی اربعین، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۷

https://haddadadel.ir/biography/743-02-2016

تمامی حقوق برای وبگاه شخصی دکتر غلامعلی حداد عادل محفوظ است.