Haddade Adel
Haddade Adel

بابت ریاست فرهنگستان و بنیادسعدی حقوقی نمی‌گیرم

حدادعادل در گفت‌وگو با فارس:
بابت ریاست فرهنگستان و بنیادسعدی حقوقی نمی‌گیرم/ ازشفافیت مخصوصا در امور مالی استقبال می‌کنیم

رئیس‌فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: ما از شفافیت مخصوصا در امور مالی استقبال می‌کنیم والبته اصرار داریم این شفافیت گزینشی نبوده و به دور از نگاه سیاسی و جناحی برای همه دستگاهها باشد.

غلامعلی حدادعادل رئیس‌فرهنگستان زبان و ادب فارسی درپی بحث‌های اخیر پیرامون اعلام بودجه نهادها، درباره شفافیت در هزینه‌ها اظهار داشت: از قدیم گفته‌اند آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؛ ما از شفافیت مخصوصا در امور مالی استقبال می‌کنیم والبته اصرار داریم این شفافیت گزینشی نبوده و به دور از نگاه سیاسی و جناحی برای همه دستگاه‌ها باشد.

 حدادعادل همچنین درپاسخ به اقدامات انجام شده درباره شفافیت بودجه دریافتی فرهنگستان و بنیاد سعدی افزود: درخصوص بودجه فرهنگستان و بنیاد کاملا از موضوع رسیدگی استقبال می‌کنیم و در حال حاضر نیز نمایندگان دیوان محاسبات کشور بنابر روش هرساله خود در فرهنگستان مستقر هستند وبه حسابها به صورت دقیق رسیدگی می‌کنند.کسانی که می‌خواهند بدانند بودجه تخصیصی به چه مصارفی رسیده میتوانند به قول و گزارش دیوان محاسبات و کارشناسان آنها اعتماد و مراجعه کنند وازمیزان دیون و بدهی های معوق فرهنگستان نیز مطلع شوند.

حدادعادل همچنین درباره بودجه بنیاد سعدی گفت: بنیاد سعدی که وظیفه حفظ و گسترش زبان فارسی در خارج کشور را به عهده دارد،بودجه اش صرف پرداخت حقوق استادانی می‌شود که دربیش از200 کلاس در سراسر جهان به علاقه‌‌مندان زبان فارسی تدریس می‌کنند که با افزایش نرخ ارز، ارزش این بودجه به همان نسبت کم شده است.

رئیس فرهنگستان زبان فارسی و بنیادسعدی در واکنش حاشیه سازی های فضای مجازی نیز گفتهمانطور که گفتم دیوان محاسبات و کارشناسان آن ناظر صرف بودجه هستند اما باید درباره خودم نیز بگویم به عنوان رییس فرهنگستان یا بنیاد حقوقی دریافت نمی‌کنم.

Haddade Adel
Haddade Adel