Haddade Adel
Haddade Adel

بعضی از فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی

•    1366، تأسیس المپیادهای دانش آموزی کشور

•    1371 و 1372، تأسیس دبیرستانهای پسرانه و دخترانه فرهنگ

Haddade Adel
Haddade Adel