Haddade Adel
Haddade Adel

مشاغل و مسئولیت ها

•    1358، معاونت وزارت ارشاد

•    1359-1361، مشاور وزیر آموزش و پرورش

•    1361-1372، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (کتابهای درسی)

•    1364 تا کنون، عضو هیئت علمی گروه فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

•    1374 تا کنون، مدیر عامل بنیاد دایرة المعارف اسلامی، نظارت بر تألیف جلدهای دوم تا چهاردهم

•    1374 تا کنون، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی (به استثنای فاصله 83 تا 87)

•    1374 تا کنون، مدیر گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی (به استثنای فاصله 83 تا 87)

•    1379-1383، نماینده مردم تهران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

•    1383-1387، نماینده تهران در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی

•    1383-1387، رئیس مجلس شورای اسلامی

•    1387 تا کنون، مشاور عالی مقام معظم رهبری

•    1387-1395 ، نماینده تهران در دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی

•    1387 تا۱۳۹۱، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

Haddade Adel
Haddade Adel